Zapraszamy


Poniedziałek - Piątek  7:00 - 20:00
Sobota 7:00 - 14:00
Tel:  322104011 wew. 37
Kom: 600362300 


Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów nr SPS/001 w Pszczynie
świadczy usługi w zakresie okresowych i dodatkowych badań technicznych pojadów wszystkich marek i rodzajów m.in.

 

 • osobowych, dostawczych i ciężarowych
 • ciągników samochodowych
 • autobusów
 • naczep i przyczep
 • ciągników rolniczych
 • motocykli i motorowerów
 • pojazdów zasilanych gazem
 • pojazdów po kolizji lub wypadku
 • pojazdów z zatrzymanym przez Policję dowodem rejestracyjnym
 • pojazdów przewożących materiały niebezpieczne
 • pojazdów zabytkowych - ustalenie zgodności warunków technicznych
 • pojazdów marki "SAM" - ustalenie zgodności warunków technicznych
 • pojazdów używanych jako "TAXI"
 • pojazdów przystosowanych do nauki jazdy
 • pojazdów uprzywilejowanych
 • pojazdów przystosowanych do ciągnięcia przyczepy
 • ustalanie nieznanych danych technicznych pojazdu
 • nadawanie numerów i wykonywanie tabliczek znamionowych, w których dokonano zmian konstrukcyjnych
 • badanie VAT
 • sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe: amortyzator, luzów w zawieszeniu, geometrii kół, toksyczność spalin, ustawienia świateł mijania i drogowych itd.

 

Usługi dodatkowe :

 • przypomnienie o terminie badania technicznego
 • sprawdzenie pojazdu przed zakupem
 • dla stałych klientów - bezpłatna diagnostyka układów hamulcowych, kierowniczych, zawieszenia
 • doradztwo techniczne
 • przeglądy gaśnic samochodowych

 

Badania techniczne to tradycja firmy od 1975 roku. Diagności służą wiedzą i pomocą w sprawach technicznych.

Dobry stan techniczny Twojego pojazdu to podstawa bezpiecznej jazdy.

ZAPRASZAMY - przyjedź, sprawdzimy i ocenimy.

Cennik za usługi:
Ceny badań technicznych na stacjach kontroli są cenami urzędowymi i określa je : Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 roku  
(Dz. U. Nr 223, poz. 2261 z późniejszymi zmianami).

 
p. Wyszczególnienie opłata (brutto)
w zł           
1. Okresowe badanie techniczne:                   
1.1 motocyklów, ciągników rolniczych 62,00
1.2 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 1) 98,00
1.3 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 153,00
1.4 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy 176,00
1.5 autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą 199,00
1.6 przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. 40,00
1.7 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t. d.m.c. 50,00
1.8 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. 70,00
1.9 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. 78,00
1.10 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 163,00
1.11 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. 177,00
1.12 skreślony  
1.13 skreślony  
1.14 skreślony  
1.15 pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) 63,00
1.16 skreślony  
1.17 tramwaj - wagon silnikowy 330,00
1.18 tramwaj - wagon przegubowy 395,00
1.19 tramwaj - wagon doczepny czynny 250,00
1.20 tramwaj - wagon doczepny bierny 110,00
1.21 trolejbus - badania elektryczne 115,00
1.22 motorower 50,00
1.23 pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej 62,00
2. Ponowne sprawdzenie mchanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie: 
2.1 skuteczności i równomierności działania hamulców 20,00
2.2 skuteczności działania hamulców tramwaju 120,00
2.3 skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu 50,00
2.4 ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania 14,00
2.5 połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20,00
2.6 toksyczności spalin 14,00
2.7 poziomu hałasu 20,00
2.8 geometrii kół jednej osi 36,00
2.9 działania amortyzatorów jednej osi 14,00
2.10 wszystkich innych usterek łącznie 20,00
3. skreślony 
4. Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: 
4.1 określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu 4) 20,00
4.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00
4.3 dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51,00
5. Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: 
5.1 co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 3) 20,00
5.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00
6 Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu: 
6.1 skreślony  
6.2 który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42,00
6.3 który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00
6.4 który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 85,00
6.5 autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) 126,00
6.6 do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00
6.7 w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym 82,00
6.8 o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 50,00
6.9 skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji 60,00
  skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska 94,00
6.10 w którym czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego 4,00
6.11 pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym 50,00
6.12 dla którego określono dodatkowe wymagania technicznew międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego 120,00
7 Sprawdzenie spełnienia dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów: 
7.1 prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 1) 35,00
7.2 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 4) 21,00
7.3 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla  pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 4) 48,00
7.4 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej 41,00
7.5 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego 4) 41,00
7.6 wykonanie numeru nadwozia 49,00
7.7 wykonanie numeru silnika 49,00
7.8 wykonanie tabliczki i jej umieszczenie 36,00
7.9 sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych 82,00
7.10 pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy 5)

255,00

 

Objaśnienia: 1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: przystosowany do ciągnięcia przyczepy lub HAK nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli 2) Pozostałe badania jak dla autobusu. 3) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli. 4) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym. 5) Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.

Uwaga: Użyte w tekście skróty oznaczają:

m.w. - masa własna.

d.m.c. - dopuszczalna masa całkowita pojazdu.